Turun kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on valmistunut. Raportissa käsitellään taloudellisen tilanteen lisäksi mm. investointien suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tarkastuslautakunnan jälkiseurantaa tehdään sisäilma-asioista, vanhusten palveluista, varhaiskasvatuksesta, työllisyysasioista sekä lastensuojelusta.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan perinteisesti arvioinut myös kaupungin sisäistä valvontaa, riskienhallintaa sekä konsernivalvontaa.

Arviointikertomuksen keskeisiä huomioita

Talousarvio ja tilinpäätös

Valtion koronatukitoimilla oli mittava kertaluonteinen vaikutus kaupunkikonsernin talouteen ja tunnuslukuihin.

Tarkastuslautakunta nosti esiin, että palvelujen ostot olivat jo lähes puolet kaupungin toimintakuluista.

– Koronavuosi on lisännyt ymmärrettävästi tarvetta lisähenkilökunnan hankkimiseen ostopalveluna. Jatkossa kaupungin on kuitenkin tehtävä voitavansa, jotta henkilöstöpula ei jää jatkuvaksi tilaksi, huomauttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Riina Lumme.

Investointien suunnittelu ja toteutus

Palveluverkkosuunnitelmien tulisi olla investointien priorisoinnin pohjana. Palveluverkkosuunnitelmien kattavuudessa ja ajantasaisuudessa on puutteita.

Kustannusarviot ylittävissä hankkeissa on esiintynyt myös epäselvää ja monimutkaista työn- ja vastuunjakoa kaupunkikonsernin eri toimijoiden kesken. Kustannusarviot ylittäneiden hankkeiden yhteisenä nimittäjänä ovat olleet puutteelliset tai jopa kokonaan puuttuneet suunnitelmat.

– Kaupungilla on olemassa ohje hankkeiden ja investointien suunnitteluun, mutta sitä ei kaikilta osin seurata. Erityisesti pitkän aikavälin investointisuunnitelmaan tulisi kiinnittää huomiota, Lumme muistuttaa.

Kaupungin sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta

Tarkastuslautakunta on henkilöstön saatavuusongelmista erittäin huolissaan. Tarkastuslautakunta on useissa arviointikertomuksissaan todennut, että kaupungilla tulee olla riittävät mahdollisuudet valvoa myös ulkoistettujen palvelujen sopimuksenmukaisuutta, mikä pitää ottaa huomioon jo palveluja kilpailutettaessa.

Sisäilma-asiat

Tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella eri toimialojen näkökulmasta sisäilma-asioiden vastuukysymykset ovat selkeytyneet. Tarkastuslautakunta näkee edelleen yhtenä tärkeimpänä kehityskohteena yhteistyön kehittämisen tilojen varsinaisten käyttäjien, ylläpitäjien ja tiloista vastaavien välillä.

Vanhusten palvelut

Tarkastuslautakunnan haastattelujen perusteella laadunvalvonnalliset resurssit koetaan pääsääntöisesti edelleen täysin riittämättömiksi. Tarkastuslautakunta pitää valitettavana, että huolimatta jo vuosia jatkuneesta laadunvalvonnan aliresursoinnista asiaan ei ole saatu korjausta.

Varhaiskasvatus

Kaupungissa kokonaisuutena on pystytty järjestämään riittävät varhaiskasvatuspaikat. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen pitkään jatkuneet tilaongelmat tulee tarkastuslautakunnan mielestä ratkaista viipymättä.

Työllisyysasiat

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan määrärahoja tulisi kaupungin kokonaishyödyn nimissä käyttää mahdollisimman paljon aktiivitukeen eli aktiiviseen työllistämiseen, mikä samalla vähentää passiivitukeen eli työmarkkinatuen kuntaosaan kuluvaa määrärahaa.

Tarkastuslautakunta jää seuraamaan jatkossakin kuntakokeilun tuloksia ja vaikuttavuutta.

Lastensuojelu

Tarkastuslautakunta pitää henkilöstön suurta vaihtuvuutta erittäin ongelmallisena ja edellyttää lisätoimenpiteitä ongelman korjaamiseksi.

Tekemänsä arvioinnin perusteella tarkastuslautakunta suosittelee, että kaupunki kohdentaa tuntuvasti lisää voimavaroja lastensuojeluun ja erityisesti ennaltaehkäisevään varhaiseen puuttumiseen.

Käsittely kaupunginvaltuustossa 14.6.

Raportti hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 27.5.2021. Raportti käsitellään kaupunginvaltuustossa 14.6.2021.

Arviointikertomus 2020 on luettavissa kokonaisuudessaan suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa turku.fi/tarkastuslautakunnanjulkaisut.