Katujen auraus, lumen poiskuljettaminen ja muu talvikunnossapito perustuu Turussa sopimuksiin ja lainsäädäntöön. Kaupunki on määritellyt kunnossapidon tason, jonka toteuttaminen on sopimuskumppaneiden vastuulla.

Palautekanava

Palautetta katujen ylläpidosta voi antaa Turun palautepalvelussa

Katujen ja väylien talvikunnossapito perustuu Turussa kunnossapitoluokitukseen, jossa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys ja liikenteen määrä. Ajoradat on luokiteltu kolmeen luokkaan ja kevyen liikenteen väylät kahteen luokkaan.

Ajoradoista ensimmäiseen kunnossapitoluokkaan kuuluvat keskustaan johtavat pääväylät ja vilkasliikenteiset kokoojakadut. Toiseen kunnossapitoluokkaan kuuluvat asuntoalueiden kokoojakadut, raskaasti liikennöidyt teollisuusalueiden kadut ja ne joukkoliikennereitit, jotka eivät kuulu ensimmäiseen kunnossapitoluokkaan. Kolmanteen kunnossapitoluokkaan kuuluvat asuntokadut ja ne teollisuusalueiden kadut, jotka eivät kuulu toiseen kunnossapitoluokkaan.

Kevyen liikenteen väylien luokitusperusteena on käytetty jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrää, työssäkäyntiliikennettä, liikennettä keskustaan ja asemille sekä väylän varrella olevia palveluja. Ensimmäiseen kunnossapitoluokkaan kuuluvat ruutukaavan kevyen liikenteen väylät, työssäkäyntiliikenteen merkittävimmät reitit asuntoalueiden ja teollisuusalueiden välillä sekä muut vilkkaasti reitit.

Kunnossapitoluokituksia tarkastellaan vuosittain.

Viisi kunnossapitoaluetta

Kaupungin yleisten alueiden kunnossapitoa varten kaupunki on jaettu viiteen alueeseen, joilla neljällä toimii kilpailutuksen jälkeen valittu urakoitsija. Urakoitsijan tehtävänä ja vastuulla on hoitaa talvikunnossapito kilpailutuksessa edellytetyllä tavalla.

Pohjoisen alueen urakoitsijana toimii Infraroad Oy. Itäisen, eteläisen ja läntisen alueen urakoitsija on Kuntec Oy. Keskusta-alueen urakoitsija on Desentti.
Kilpailutetuilla alueilla kaupunki voi sopimuksen mukaan langettaa sanktioita urakoitsijalle, jos kunnossapito ei vastaa sovittua tasoa.

Alueurakkakartta

Jalkakäytävät kiinteistöjen vastuulla

Lain mukaan jalkakäytävien kunnossapito on taajamissa tontinomistajan vastuulla. Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuutena on

  • Poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
  • Hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi ja poistaa hiekoitushiekka keväällä
  • Kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
  • Jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä
  • Huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta, mukaan lukien ojarumpujen avoinna pitäminen

Kaupunki on päättänyt, että tasapuolisuuden nimissä eräillä pientalovaltaisilla alueilla kaupunki huolehtii myös jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Talvikunnossapidon vastuualueet opaskartalla