Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia on tarkoitus turvata ja palveluita kehittää vuosina 2020–2023. Suunnitelman tavoitteista turkulaiset pitävät tärkeinä etenkin kiusaamiseen puuttumista ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemista.

Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Turussa. Lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan miten lapset, nuoret ja lapsiperheet voivat ja millaisia palveluita heille on tarjolla.

Kyseessä on sekä strateginen asiakirja että konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita sisältävä suunnitelma. Suunnitelma täyttää lastensuojelulain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja nuorisolain vaatimukset ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.10.2020. Suunnitelmaa on valmistellut poikkihallinnollinen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä.

– Koronatilanne on vaikuttanut lasten, nuorten ja perheiden elämään ja palveluntarpeeseen monin tavoin. Oletettavaa on, että epidemian vaikutukset ihmisten hyvinvointiin kestävät tuntuvasti itse epidemiakautta kauemmin. Suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen on tässä muuttuneessa tilanteessa entistäkin tärkeämpää, toteaa Turun perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen.

Nuorisovaltuusto ja kaupunkilaiset kommentoivat suunnitelman luonnosta

– Osallisuuden lisääminen on yksi suunnitelman keskeisistä tavoitteista. Olikin tärkeää, että kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan jo suunnitelmantekoprosessiin. Turkulaisilta pyydettiin palautetta ja kommentteja suunnitelman luonnoksesta Kerro kantasi -palvelussa, kertoo Sirpa Kuronen.

Tammi-helmikuussa järjestetty kysely keräsi kahdessa viikossa yhteensä 72 kannanottoa. Eniten kommentteja kirvoittivat kiusaamiseen puuttuminen ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet.

Palautteiden pohjalta täydennettiin ja lisättiin sellaisia toimenpiteitä, joita lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla voidaan toteuttamiskelpoisesti ohjata ja kehittää. Tällaisia olivat esimerkiksi tilojen kehittäminen niin, että ne mahdollistavat nuorten vapaamuotoista oleskelua, taloustaitojen opettamisen vahvistaminen sekä hyöty- ja koulumatkaliikuntaan kannustaminen.

Kaupunginhallituksen toiveesta nuorisovaltuustolta pyydettiin suunnitelmasta vielä erillinen lausunto. Nuorisovaltuusto totesi lausunnossaan, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on monipuolinen ja oikeansuuntainen. Lausunnossa nostettiin esiin erityisesti se, että nuorten lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin, yksinäisyyden ratkaisemiseen ja malan kynnyksen palveluihin hakeutumiseen on tarvetta resursoida. Näihin huoliin suunnitelmassa vastataan useassa toimenpide-ehdotuksessa.

Hyvinvointia rakennetaan 14 tavoitteen avulla

Suunnitelmassa on 14 tavoitetta, joiden avulla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia on tarkoitus tukea ja palveluita kehittää tulevina vuosina. Jokaisen tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joille on määritelty päävastuutahot. Joihinkin toimenpiteisiin on tartuttu jo tänä vuonna.  

Suunnitelman seuranta kytketään osaksi kaupungin strategian ja talouden seurantaa. Suunnitelmaa toteutetaan ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä turkulaisten lasten ja nuorten kanssa. Esimerkiksi nuorisovaltuusto tullaan ottamaan mukaan suunnitelman toimeenpanoon ja siltä pyydetään edustajat arvioimaan suunnitelman etenemistä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet

 1. Parannetaan moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden välillä. Poistetaan yhteistyön esteitä ja selkeytetään pelisääntöjä
 2. Kukaan lapsi eikä nuori jää yksin tai syrjään. Edistetään välittävää kohtaamista, kuuntelua ja vuoropuhelua, jonka avulla saadaan järjestettyä tarvittava tuki sitä tarvitseville. Puututaan tehokkaasti kiusaamiseen, joka on tullut aikuisten tietoon.
 3. Parannetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä.
 4. Nopeutetaan ja helpotetaan lasten ja nuorten sekä perheiden pääsyä heidän tarpeitansa vastaaviin palveluihin.
 5. Edistetään lasten ja nuorten terveitä elintapoja ja arjenhallinnan taitoja.
 6. Ennaltaehkäistään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa.
 7. Säilytetään UNICEFIN lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi osana ennakkovaikutusten arviointia.
 8. Turvataan lapsille ja nuorille riittävät harrastusmahdollisuudet vanhempien varallisuudesta ja muista taustekijöistä riippumatta.
 9. Puututaan varhaisessa vaiheessa tehokkaasti koulupoissaoloihin ja ennaltaehkäistään koulutuksen keskeyttämistä antamalla lapselle, nuorelle sekä perheelle tarvittava tuki.
 10. Edistetään varhaista puuttumista lasten käytöksessä havaittuihin huolenaiheisiin. Tuetaan perheiden hakeutumista aikaisessa vaiheessa tarvittavan tuen ja eri palveluiden piiriin.
 11. Ehkäistään lasten ja nuorten nikotiini- ja päihdekokeiluja.
 12. Ennaltaehkäistään nuorten radikalisoitumista ja jengiytymistä.
 13. Kehitetään lastensuojelua valtakunnallisten laatusuositusten ja rakennemuutostavoitteiden mukaisesti.
 14. Erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille luodaan toimintamalli, joka tukee perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia yli organisaatiorajojen.