Perusopetuksen laatukysely toteutettiin kaikissa Turun suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa neljännen kerran tammi-helmikuussa 2019. Kyselyyn vastasivat koulujen henkilöstön ja oppilaiden lisäksi myös oppilaiden huoltajat. Edellisvuosien tapaan kysely sisälsi kysymyksiä oppilaan arjesta. Uusina sisältöinä kyselyssä olivat johtamiseen, henkilöstöön, talouteen ja fyysiseen oppimisympäristöön liittyvät kysymykset.

Perusopetuksen laatukyselyn vastaajamäärät ovat lisääntyneet vuodesta 2017 kaikissa vastaajaryhmissä. Tuolloin kyselyyn vastasi yhteensä 12 699 henkilöä ja tänä vuonna 15 400 henkilöä. Peruskouluikäisistä 1.–9. -luokan oppilaista kyselyyn vastasi yhteensä 10 585 oppilasta, joten heidän osaltaan kyselyn vastausprosentiksi tuli 78. Huoltajista palautetta antoi 3801 ja henkilökunnasta 1014. Perusopetuksen laatukysely näyttääkin vakiinnuttaneen paikkansa osana koulujen tekemää laatutyötä.

Kyselyn tulokset ovat koko kaupungin tasolla pääpiirteissään hyvin positiiviset. Henkilöstö on koulun toimintaan varsin tyytyväistä. Henkilöstö ymmärtää opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman merkityksen työssään ja katsoo, että koulun toiminnassa on keskeistä kannustaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi. Huoltajilta ja oppilailta he toivovat kuitenkin aktiivisempaa osallistumista koulun lukuvuoden suunnitteluun ja muuhunkin koulun toimintaan. Lisäksi he toivovat lisää henkilöstöresursseja sekä tietoa siitä, mistä koulun taloudelliset resurssit koostuvat.

Huoltajien antama palaute koulun toiminnasta on enimmäkseen positiivista. He kokevat koulun johdon kommunikoivan asiallisesti, osallistuvansa itse aktiivisesti sekä lapsensa oppimisen tuen suunnitteluun että koulussa havaitsemistaan epäkohdista ilmoittamiseen esimerkiksi rehtorille tai opettajalle.  Huoltajille tarjotut mahdollisuudet olla mukana lukuvuoden suunnittelussa sekä oma osallistuminen koulun toimintaan arvioidaan kuitenkin vähäisiksi. Opettajilta huoltajat toivoisivat enemmän tietoa oman lapsensa vahvuuksista ja kehittymistavoitteista.

1–4 luokkien oppilaat ovat hyvin koulumyönteisiä. Heistä yli 80 prosenttia sanoo viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. 1–4 -luokkalaiset kokevat koulunsa rehtorin päteväksi, saavansa tarvitessaan koulussa apua, koulun sisätilat turvallisiksi sekä opettajan ja vanhempien yhteistyön toimivaksi. Myös tietokonetta tai muuta päätelaitetta käytetään koulussa heidän mielestään aktiivisesti. Tieto siitä, kuka on koulun koulupsykologi tai koulukuraattori, ei ole kaikkia 1–4 luokan oppilaita kuitenkaan tavoittanut eikä oppituntien työrauhaakaan pidetä parhaana mahdollisena.

Luokkien 5–9 oppilaat suhtautuvat kouluun myös melko myönteisesti, mutta kuitenkin tunnetusti pienempiä koululaisia kriittisemmin. 5–9 -luokkalaisista 70 prosenttia vastaa viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. He kokevat koulun turvalliseksi ja oppituntien ryhmäkoot sopiviksi sekä toimivat itse koulun järjestyssääntöjen mukaan. Myös apua koetaan olevan tarjolla sekä omaa toimintaa ja oppimista osataan itse arvioida. Sen sijaan mahdollisuuksiaan osallistua koulun lukuvuoden suunnitteluun he pitävät vähäisinä, kuten omaa osallistumistaan kerhotoimintaankin.

– Laatukyselyn tulosten käsittely aloitettiin yhteistyössä rehtoreiden kanssa 28.3.2019. Tämän jälkeen kehittämisalueiden pohdinta viedään koulutasolle ja sovitaan kehittämistoimista lukuvuodeksi 2019–2020. Laatukyselyn koulukohtaiset tulokset ovat koulujen käytettävissä viikosta 14 alkaen. Niitä käsitellään kouluissa yhdessä eri vastaajaryhmien kanssa. Työnantaja tukee työssä onnistumista tarvittaessa esimerkiksi koulutuksen kautta, perusopetuksen palvelualuejohtajat Liliane Kjellman ja Tommi Tuominen linjaavat.