Utredning över stipendium eller bidrag

Gör en utredning

 • Utredningen lämnas in i det elektroniska systemet.
 • Logga in i systemet
 • Tillfoga dokumenten till ansökningens bilagor.

Kulturbidrag och kulturstipendier

Sista dagen för inlämning av utredningar över personliga stipendier och bidrag till arbetsgrupper som beviljats för 2019 är den 31.12.2019. Registrerade föreningar ska lämna utredningarna före 30.6.2020.

Arbetsgrupper och privatpersoner lämnar

 • en fritt formulerad redogörelse över det utförda arbetet
 • kostnadsberäkningen för det utförda arbetet undertecknad av den sökande
 • dokumentation av det utförda arbetet (t.ex. fotografier, kritik, tidningsartiklar osv.)

Registrerade föreningar lämnar in

 • föreningens bokslut undertecknat av föreningens ansvarspersoner
 • resultaträkningen och balansräkningen samt en undertecknad revisions - eller verksamhetsgranskningsberättelse
 • föreningens verksamhetsberättelse.

Ungdomsorganisationernas och ungdomsgruppernas bidrag

Ungdomsnämndens avtalsbaserade bidrag

Till utredningen över bidraget ska bifogas:

 • Resultaträkningen (enligt inkomst- och utgiftsslag) och balansräkningen jämte noter
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse / verksamhetsgranskningsberättelse

Projektpengar för Helt eget

Grupper som har fått Helt eget -bidrag bedömer projektet och rapporterar om hur pengarna har använts till Åbo stads ungdomstjänster inom 4 månader efter att pengen beviljats. I avtalet om Itse tehty antecknas före vilket datum den skriftliga rapporten ska lämnas in.

Av grupper som inte rapporterar före utsatt tidpunkt indrivs hela det beviljade beloppet.

Ungdomsfullmäktiges projektpeng

Projekt som fått finansiering ska fullföljs och rapporteras om under ansökningsåret.