Bidrag för ordinarie verksamhet

För vem?För vilket ändamal?Principerna för beviljandeAnsök-ningstidBeslutBidragets namn
För föreningar, stiftelser (inkl. vänskapsföreningar, pensionärsföreningar) i ÅboFör verksamhet av fortgående natur i enlighet med föreningens stadgar och för lokalkostnader. 1.-31.10.StadstyrelsenVerksamhetsstöd för allmännyttiga föreningar
För föreningar och stiftelser som har ett samarbetsavtal med Åbo stad.För verksamhet av fortgående natur i enlighet med föreningens stadgar och för lokalkostnader. 31.8.StadstyrelsenBidrag som baserar sig avtal
För föreningar för yrkeskonstnärer och kulturinrättningar i Åbo som har ingått avtal.För stöd av sysselsättningen av yrkeskunniga eller för att lyfta fram arbete som utförs av yrkeskunniga.Grund för bedömningen vid sidan om den konstnärliga kvaliteten och erfarenheten även etablerad verksamhet, långfristig utveckling av verksamheten, kontinuitet, samarbete med andra aktörer och omfattningen av övrig finansiering.1.-31.10.KulturnämndenKategori 1 A - Verksamhetsstöd för aktörer som har ingått avtal
För aktörer som har ingått avtal och vars läroplan kulturnämnden har godkänt.För grundläggande undervisning i konst.Grund för bedömningen är vid sidan om den konstnärliga kvaliteten och erfarenheten även etablerad verksamhet, långfristig utveckling av verksamheten och kontinuitet.1.-31.10.KulturnämdenKategori 1 B - Grundläggande undervisning i konst
För föreningar och arbetsgrupper bestående av yrkesutövande konstnärer.Bidraget är avsett endast för produktion av konstnärligt innehåll, inte för andra fasta kostnader som t.ex. anskaffning av utrustning. Det huvudsakliga syftet är att stöda yrkeskunnigas arbete.Grund för bedömningen är erfarenhet och erkänsla för konstnärligt arbete.1. -31.10.KulturnämdenKategori 2 - Verksamhetsbidrag för kultur- och konstsammanslutningar
För hobbyföreningar och hobbyarbetsgrupper som utför konst- och kulturarbete och som producerar evenemang öppna för allmänheten i Åbo.Bidraget är avsett endast för produktion av konstnärligt innehåll, inte för andra fasta kostnader som t.ex. anskaffning av utrustning, scenkläder eller resor i anslutning till uppträdande. Bidraget är inte avsett för stadsdelsföreningar.Grund för bedömningen är ökat välmående för invånarna, mängden av hobbyutövare och deltagare och verksamhetens natur.1.-31.10.KulturnämdenKategori 3 - Bidrag för hobbyverksamhet
Idrotts- och motionssällskapFör regelbunden hobby-, tränings- och tävlingsverksamhet.Antalet idrottsprestationer bland barn, unga och vuxna. Idrottsprestationen har olika viktkoefficienter i olika åldersgrupper. I beräkningen tillämpas föreningens siffervärden från föregående säsong.Före 28.2IdrottsnämdenIdrottsföreningarnas verksamhetsbidrag
Föreningar som ordnar motion för personer med funktionsnedsättning, pensionärer eller invandrare.För motion som ordnas regelbundet av föreningarna. Dessutom uppmuntras till samarbete mellan föreningarna i form av gemensamma motionsgrupper.Medlemmarnas motionsprestationer i regelbunden motionsverksamhet . I beräkningen tillämpas siffervärden som föreningen producerade under den senaste säsongen.Före 28.2IdrottsnämdenBidrag för övrig föreningsverksamhet
För personer med funktionsnedsättning, pensionärer och invandrare i Åbo
För föreningar som ordnar regelbunden motion.
Med bidraget stöds hyrorna för träningslokaler som uppkommer när utomstående lokaler används med vissa begränsningar och undantag. Anlagsreserveringen omfattar stödet för handikappföreningens vattenmotionsverksamhet och simning. Före 31.10IdrottsnämndenBidrag för ersättning av hyror för träningslokaler
Idrotts- och motionsföreningar och föreningar som ordnar motion i Åbo.Med hjälp av bidraget stöds och uppmuntras sällskap och föreningar att ta med barn och unga samt vuxna som behöver särskilt stöd i sin verksamhet.Bidraget bestäms i enlighet med bidragsklasserna för vilka ett stödbelopp i euro har fastställts. Stödets omfattning beror inte på gruppens storlek och antalet träningsgånger, men alla grupper ska uppfylla de för grupperna uppställda minimikraven.Före 15.11IdrottsnämndenBidrag för handikappassistent
För ungdomsorganisationer som är registrerade i Åbo eller därmed jämförbara regionala organisationer.För verkställande av stadgeenlig och allmän ungdomsverksamhet i enlighet med verksamhetsplanen.Av ungdomsorganisationens medlemmar
ska minst tvåtredjedelar (2/3) vara under 29 år.
1.-31.10.UngdomsnämndenUngdomsnämndens verksamhetsbidrag
För föreningar och organisationer som verkar i enlighet med de insatsområden som nämnden har godkänt för välfärdssektorn.Bidragen är avsedda för föreningar och organisationer som utför folkhälsoarbete och förebygger rusmissbruk samt främjar social välfärd.Bidrag kan inte beviljas för bestående hyra av verksamhetslokaler eller för anskaffning av utrustning.1.-31.10.Social- och hälsovårdsnämndenSocial- och hälsovårdsnämnden inriktade bidrag
Nyckelord: