Ansökan om bidrag och anvisningar

Logga in i bidragssystemet

Ytterligare information

Samservicekontoret Monitori vägleder när du ska ansöka om bidrag. Du kan också fylla i din ansökan på en kunddator i Monitori.

Bidragsverksamheten samordnas av

Förfarandet vid ansökan om bidrag har förnyats på våren 2018. Syftet med den nya modellen är att uppmuntra sökande att ge uttryck för sina utvecklingssyften och bedriva utvecklingsverksamhet som finansieras med stöd av staden mer projektartat än tidigare.

Hur ska du ansöka?

Ansök om bidrag elektroniskt på adressen:

I alla bidragsformer besvarar sökande först för alla gemensamma frågor utgående från vilka ansökan specificeras med mera detaljerade frågor och lämnas för behandling av sektorn som fattar beslut i ärendet.

Du kan inte längre redigera din ansökan efter att du har skickat den. På mellanfliken Mina blanketter ser du i vilket skede av behandlingen ansökan befinner sig i.

Vem kan ansöka om bidrag?

Vem som helst kan ansöka om bidrag. För varje bidrag har fastställts principer som bestämmer på vilka grunder och vem som kan beviljas bidrag. Bidragen är i regel avsedda för registrerade föreningar, sällskap, stiftelser, arbetsgrupper och vissa bidrag också för privatpersoner.

Kan jag ansöka om flera bidrag för samma syfte/objekt?

Staden understöder verksamhet, evenemang och liknande med endast ett bidrag.

Är det möjligt att komplettera ansökan efter att ansökningstiden har gått ut?

Efter att ansökningstiden har gått ut kan ansökan inte längre kompletteras eller bearbetas. Du kan endast bifoga bilagor som saknas. Ansökan om bidrag ska lämnas in inom ansökningstiden i så komplett utformning som möjligt med de uppgifter som behövs samt bilagor i bidragssystemet Kulta2 eller alternativt i pappersform på Åbopunkten på stadens registratorskontor.

Ansökningar som lämnas in efter ansökningstiden behandlas inte.

Hur betalas bidraget?

Beslut om bidrag fattas i regel en eller två gånger om året beroende på ansökan efter att ansökningstiden har gått ut. När beslutet har vunnit laga kraft kan bidragen betalas ut, om det inte anges annat i beslutet. Innan bidraget kan betalas till ansökarens konto ska alla begärda bilagor som behövs ha lämnats in.

För vissa bidrag gäller en leverans tid på sex månader för bilagor. När det gäller rutinerna för betalning av Ungdomsfullmäktiges projektbidrag och bidraget Itse tehty avtalas från fall till fall med den ansvariga ungdomssekreteraren om verksamheten. Principen för dessa är att bidraget inte betalas i pengar.

Kostnaderna ersätts mot kvitton eller så genomförs anskaffningarna på en beställningsblankett och då faktureras de av ungdomstjänsterna.

Varför kommer jag inte till blanketterna efter de inledande frågorna?

  • Kontrollera att du har angett FO-numret eller registernumret i rätt form. (FO-nummer 0000000-0, registernummer 000.000) Ange endast ett av dem.
  • För olika bidrag gäller olika ansökningstider vilket betyder att alla ansökningar inte kan lämnas samtidigt.
  • Om du har avsett att ansöka om bidrag av stadsstyrelsen ska du i frågorna som styr dig till bidraget uppge att verksamheten som ska stödas anknyter till ”Annat”.

Bidrag till sammanslutningar och arbetsgrupper

I enlighet med bidragsanvisningarna beviljar staden bidrag för regelbunden verksamhet som bedrivs av föreningar och andra sammanslutningar, för bestämda evenemang, projekt eller investeringar.

I samband med att stadsstyrelsen fastställer budgeten fattas beslut om bidrag för vissa etablerade aktörer med vilka det har ingåtts ett samarbetsavtal i syfte att stärka samarbetet och stöda långfristig utveckling av verksamheten.

Vid sidan om anslagen som är underställda stadsstyrelsen delas bidrag ut ur anslag underställda kulturnämnden, idrottsnämnden och ungdomsnämnden i enlighet med de principer som nämnderna har fastställt. Även dessa bidrag beviljas i enlighet med den allmänna bidragsanvisningen för föreningars och andra sammanslutningars stadgeenliga verksamhet och för evenemang, projekt och mindre investeringar.

Tyngdpunkten för bidrag som beviljas av kulturnämnden ligger på att stöda professionella konstnärer och idrottsnämndens bidrag är inriktad på att stöda idrottsverksamhet. Ungdomsnämnden och ungdomsfullmäktige stöder ungdomsverksamheten, det vill säga verksamhet och projekt som ordnas av ungdomsföreningar och därmed jämförbara regionala organisationer, de unga själv och fria verksamhetsgrupper bestående av unga i Åbo.

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar inriktade bidrag till föreningar och organisationer som arbetar i enlighet med de insatsområden som nämnden har fastställt för välfärdssektorn. Bidragen är avsedda för föreningar och organisationer som utför folkhälsoarbete och förebygger rusmissbruk samt främjar social välfärd.