Spetsprojekt

Åbo stad har tre omfattande spetsprojekt som är härledda från stadsstrategin:

1.    Utvecklandet av centrumområdet
2.    Åbo Vetenskapspark
3.    Smart and Wise Turku

1. Utvecklandet av centrumområdet

Mål: Att skapa en vision av ett livskraftigt stadscentrum och ta konkreta steg för att uppnå denna vision.

Centralt:

 • att stärka centrumets attraktionskraft som investeringsobjekt  
 • förändring i handelns struktur och den nya uppkomsten av centrumboende
 • näringslivets och invånarnas delaktighet
 • utvecklandet av turism och evenemangsverksamhet
 • att stärka kulturens ställning samt försäkra livlighet och trivsel året runt
 • bygg- och trafiklösningar kring torget

Utvecklandet av centrumområdet

2. Åbo Vetenskapspark

Mål: Den innovativa utvecklingen av arbetsplatser, service, boende, mobilitet och offentlig stadsrum i Kuppisområdet i samarbete med bl.a. företag och högskolor.

Centralt:

 • utnyttjandet av digitalisering och intelligenta lösningar
 • utvecklandet av mobilitet och integrering av resekedjor, vilket stöder projekt En timmes tåg
 • områdets funktionella integrering i stadscentrumet
 • införande av ett nytt tankesätt om arbete och rum
 • skapandet av en stadsmiljö som är attraktiv året och dygnet runt

Åbo Vetenskapspark

3. Smart and Wise Turku

Mål: Skapandet av nya verksamhetsmodeller som baserar sig på utnyttjandet av data på så sätt att invånare, kunder och intressegrupper är aktivt med i förändringen.

Insatsområdena:

1. Kolneutralitet och resursklokhet
2. Hantering av kundrelationer och tjänster
3. Säkerhet
4. Stadsplanering
5. Trafik och mobilitet
6. Förebyggande av utslagning

Smart and Wise Turku

 

>  Stadsstrategin Åbo 2029