Handläggning av ansökningar och ändringsansökande

Ansökningarna handläggs i den ordning som de inlämnats. Ansökan handläggs inom sju vardagar.

En ofullständig ansökan leder till en begäran om tilläggsuppgifter och handläggningstiden förlängs.

Tjänsteinnehavaren beslutar om beviljandet av utkomststöd.

Utkomststödet eller en del av det kan krävas tillbaka, exempelvis på grund av försening av annan förmån eller inlämnande av felaktiga  uppgifter.

Utbetalning

En särskild dag för utbetalning av utkomststödet finns inte. Vanligtvis finns utkomststödet att lyfta på den sökandes bankkonto tre bankdagar efter det att stödet utbetalats. Utbetalningarna av utkomststöd kan kontrolleras via inloggning på Omapalvelu.

Ändringssökande

Den som är missnöjd med beslutet om utkomststöd kan söka ändring i beslutet hos social- och hälsovårdsnämnden. Information om ändringssökandet medföljer beslutet om utkomststöd. Ändringssökande skall inlämnas till Social- och hälsovårdsnämndens inom 30 dagar från delfående av beslutet. En klient anses ha tagit del av beslutet sju dagar efter att det har skickats eller tre dagar efter att ett elektroniskt meddelande har skickats.

Nyckelord: