Åboregionens Idrottsakademi och Åbo stad har undertecknat med Olympiska kommittén ett avtal som intensifierar samarbetet mellan aktörerna.

Enligt verksamhetsledaren för Åboregionens Idrottsakademi Mika Korpela är avtalet ett framsteg i det redan långvariga samarbetet mellan Åboregionens Idrottsakademi och Olympiska kommitténs elitidrottsenhet.  

- Gemensamma målet är att förbättra lösningarna till idrottarnas vardag och se till att alla som strävar efter en karriär i elitidrott kunde också nå sitt mål. Avtalet stärker verksamheten för idrottarnas väl. Uppkomsten och utvecklandet av idrottsakademier i landet är en av de finaste och mest framgångsrika utvecklingsåtgärder som gjorts för främjandet av idrotten. Fint att Åbo ligger i framkanten i den här utvecklingen, säger Korpela.   

Med avtalet preciseras finska elitidrottens riksomfattande roller, uppgifter och samarbete inom nätverket.  

- Avtalet som nu ingåtts är en viljeyttring om ömsesidigt samarbete. Målet är att hitta gemensamma resurser och förbättra kunnandet, med vilket finska elitidrotten skall vara allt mer framgångsrikt, och att idrottsakademierna, träningscentralerna samt städerna är delaktiga i det framgång, kommenterar Antti Paananen från Olympiska kommitténs elitidrottsenhet.  

Olympiska kommitténs elitidrottsenhet leder finsk elitidrott via fyra program vilka är programmet på toppnivå, idrottsakademiprogrammet, tävlingsprogrammet och kompetensprogrammet. Grenarna svarar själv om sina planer för framgånget och om utvecklandet av sin verksamhet. Idrottsakademier och träningscentraler bildar för idrottare, tränare och experter en omgivning som möjliggör verksamheten och framgången.  

Städerna leder sin verksamhet kring motion och idrottsförhållandena enligt sin egen strategi. Alla aktörer är självständiga, men genom avtalet förpliktigas aktörerna till ett allt tätare växelverkan och man kommer mer preciserat överens om samarbetets mål i de årliga mål- och resultatdiskussionerna.  

I Olympiska kommittén är man belåtna över avtalets uppkomst och man konstaterar att Åbo är en av de centrala aktörerna i idrottsakademinätverket. 

- Åbo är en viktig samarbetspartner för oss. Det är ett av de sex nationella verksamhetsomgivningar dit grenförbunden har koncentrerat sin verksamhet. Därför är des roll betydlig även i nätverket av idrottsakademier och träningscentraler, säger Paananen. 

För Åbo är Idrottsakademin en värdefull verksamhetsform i att möjliggöra toppidrottens förhållanden.  

- Åbo är en betydande sportstad och elitidrotten har en betydande roll i att främja stadens konkurrensförmåga och dragningskraft. Studiestaden Åbo erbjuder ett utmärkt underlag för högklassig träningscentralverksamhet samt för att kombinera studier på olika nivåer med träning enligt elitidrottens krav. Avtalet som nu uppkom stärker målinriktat samarbete mellan Olympiska kommittén och staden och betjänar för sin del hela Åboregionens unga elitidrottares möjligheter att vara framgångsrika såväl i idrotten som i livet, konstaterar Åbo stads kontaktdirektör Antti Kirkkola. 

Om idrottsakademin

Idrottsakademin är ett regionalt nätverk som binder ihop idrottare från högstadieåldern till toppnivån, tränare och experter, sällskap och grenförbund samt läroanstalter. Idrottsakademin möjliggör för en idrottare en dubbelkarriär, det vill säga en kombination av träning och en studie- eller arbetskarriär eller professionell idrott. Den finska dubbelkarriärmodellen börjar i högstadieskedet och fortsätter ända till karriärövergången efter elitidrottskarriärens avslut.  

Målet för hela idrottsakademinätverket är att säkra att idrottaren har en daglig träning som tål en internationell jämförelse och att idrottarna kan nå sin egen potential i idrotten och i andra livsområden. 

Åboregionens idrottsakademi är en av Finlands idrottsakademier.  Åboregionens idrottsakademins samarbetspartners är Finlands Olympiska kommitté, Undervisnings- och kulturministeriet, Åbo stad, Åboregionens kommuner, grenförbund och regionens idrottssällskap.

Åboregionens idrottsakademi (på finska)