Här hittar du aktuella rekommendationer och restriktioner i Åbo med anledning av coronapandemin. Samlat på denna sida finns uppgifter som gäller stadens tjänster och allmänna utrymmen. (uppdaterad 5.5.2021)

Allmänna råd och rekommendationer

 • Använd munskydd.
 • Håll över 2 meters avstånd till andra.
 • Tvätta och desinficera händerna.
 • Hosta och nys i engångssnäsdukar eller i armvecket.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Sök dig till coronavirustest om du har symtom: Gör så här om du misstänker att du smittats
 • Högst 6 personer får delta i inomhustillställningar och i utomhustillställningar. 

Användning av munskydd rekommenderas i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område i enlighet med Institutets för hälsa och välfärd THL rekommendationer. 

Rekommendationer som gäller i Egentliga Finland hittar du på sjukvårdsdistriktets webbsida : Coronavirusepidemin 2020

Ålägganden som gäller företag och sammanslutningar

Aktörer som disponerar över utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse åläggs att säkerställa att närkontakt de facto kan undvikas. Beslutet gäller följande aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar

Beslutet är i kraft 6.3–30.4.2021 och gäller inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare, avgränsade utomhusutrymmen som används för syften som riktar sig till fler än 50 kunder eller deltagare. Aktörerna måste göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra närkontakter mellan allmänheten och kunderna.

Följande ålägganden gäller:

 • Kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna.
 • Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
 • Rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans föreskrivs om rengöring när det gäller verksamheten ifråga.
 • Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag och placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra.
 • Kunderna ska anvisas klart och tydligt med instruktioner som finns synliga i kundutrymmena.

Miljöhälsovården ansvarar för övervakningen av företagen och övriga aktörer som disponerar över kundutrymmen. Aktörerna är ålagda att för övervakarna uppvisa skriftliga planer på hur de begränsar närkontakt i sina utrymmen. 

Munskydd rekommenderas:

Rekommendationen att använda munskydd är omfattande:

 • Åbo stad uppmanar att använda munskydd i alla offentliga utrymmen och i stadens verksamhetsställen.
 • Alla resenärer i Fölitrafiken bör använda munskydd från och med måndagen den 15 mars 2021. Det gäller inte passagerare som är yngre än 12 år eller personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd.
 • Munskydd rekommenderas alla i andra stadiet och grundskolor årskurserna 3-9.
 • Barn över 12 år rekommenderas att använda munskydd i inomhusmotionslokalerna och användning förutsätts av alla över 15 år.
 • Alla som lämnar eller hämtar barn på dagis uppmanas använda munskydd.
 • Det är synnerligen viktigt att munskydd används i hälsovårdens lokaler.
 • THL uppdaterade maskrekommendationen – i fortsättningen rekommenderas mask för barn över 12 år (THL, 11.1.2021)
   
 • Åbo delar ut munskydd till medellösa: Åbo stad utvidgar utdelningen av munskydd till mindre bemedlade
 • Flera butiksägare har börjat dela ut munskydd i samarbete med Åbo stad. S-Market i Hallis delar som ny samarbetspartner ut munskydd, och K-Market Annika fortsätter med maskutdelning i Kråkkärret.

Rekommendationer i småbarnspedagogiken och läroinrättningarna

 • Student- och övriga dimissionsfester i våren 2021
  Fester kan ordnas endast för ett begränsat antal elever och studerande ifall att avstånd går att hålla. Vårdnadshavare eller övriga närstående kommer inte att få inbjudan att delta.
   
 • För vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken: Från 13 oktober – gäller tillsvidare
  Daghemmens verksamhet fortsätter som vanligt. Sedan den 13 oktober rekommenderar vi att vårdnadshavare bär munskydd då man lämnar och hämtar barn på dagis. Dagisarna har ofta trånga utrymmen, och det kan vara omöjligt att hålla avstånd.
  Läs mera: Åbo stads bildningssektor rekommenderar användning av mask i samband när vårdnadshavare för och hämtar barn från dagis
  Den öppna dagvården och familjeklubbarna har stängt 8.3.2021–
 • Elever i grundskolan: 26.4.2021-
  Lågstadierna fungerar normalt. Alla elever och studerande från årskurs 1 uppåt samt hela personalen har nu fått rekommendationen att använda munskydd. Staden frångår munskyddsrekommendationerna för årskurserna 1–2 (inkl. eftermiddagsverksamheten), undantaget de skolor som har haft många smittfall (26.4-).
  Lågstadiernas klubbar iakttar skyddsåtgärder och fortsätter sin verksamhet.
  Morgon- och eftermiddagsverksamheten fortsätter liksom i januari och februari.
  Högstadierna övergår från hybridmodellen till kontaktundervisning 26.4.2021.
  Högstadiernas klubbar har fortsättningsvis paus.
  Ytterligare information i Wilma
 • Studerande i andra stadiets utbildning: 26.4.2021-
  Yrkesutbildningen övergår från hybridmodellen till kontaktundervisning 26.4.2021. Undervisningen av studerande i behov av stöd, övrig nödvändig undervisning samt yrkesprov kan även ordnas i läroinrättningen. Inlärning i yrkeslivet fortsätter planenligt.
  Gymnasieutbildningen övergår från hybridmodellen till kontaktundervisning 26.4.2021.
  De gamlas dans: Flyttas från maj till månadsskiftet augusti-september. Gymnasierna kan självständigt välja ett passligt datum.
  Ytterligare information i Wilma.
 • Arbetarinstituten: gäller tillsvidare
  Åbo stads bildningssektor har p.g.a. coronasituationen beslutat (16.2.2021) att såväl Arbis som Työväenopisto får ge enbart distansundervisning under våren 2021. Kurser som inte ges på distans ställs in – ingen närundervisning. Beslutet gäller tills vidare.

I allmänna utrymmen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i offentliga lokaler, stadens verksamheter och i Fölibussarna.
   
 • Fölitrafiken: Gäller tillsvidare
  Obligatoriskt att använda munskydd i Fölitrafiken: Alla resenärer i Fölitrafiken bör använda munskydd från och med måndagen den 15 mars 2021. Det gäller inte passagerare som är yngre än 12 år eller personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd. Under rusningstider är det ibland omöjligt att hålla avstånd. Åk gärna kollektivt utanför rusningstiderna (kl. 7–9 och kl. 14–17). I allmänhet är trängseln som störst på morgnarna i bussarna mot centrum och på eftermiddagarna i turerna som går från centrum.
  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. I Fölibussarna finns handsprit. Gör dig av med engångsskydden enligt instruktionerna. Lämna inte munskyddet på bänken eller i bussens sopkärl.
  Läs mera: Coronaviruset påverkar Fölitrafiken och andra tjänster
   
 • Åbo stadsbibliotek: Gäller tillsvidare
  Biblioteksutrymmena öppnas den 10.5, med beaktande av säkerhetsavstånd. Du kommer åt materialet i hyllorna själv, och läsplatserna går att använda. Du kan använda datorer och skriva ut / skanna. Mötes- och grupparbetsrummen är fortfarande stängda och reserverbara tjänster är kan inte användas. Närbibliotekens meröppettid kan inte användas. Alla evenemang ordnas virtuellt fram tills 14.5.
  Läs mera: Bibliotekets coronabegränsningar lättas
   
 • Åbo filharmoniska orkester:  3.12.2020–20.5.2021
  Åbo filharmoniska orkester ger sina konserter utan publik till ende maj 2021. Orkesterns verksamhet fortsätter dock, och konserterna kan ses och höras live på webben. Symfonikonserterna sänds direkt på webbsidan tfo.fi/live med start kl. 19. Nätkonserterna är gratis, och programmen finns på orkesterns webbplats tfo.fi/sv. Kammarmusikkonserterna flyttas framåt. 
  Biljettförsäljningen i Konserthuset håller stängt t.o.m. 10.8.2021. Biljetter kan köpas i Salutorgets Monitori samt Biljettjänstens webbutik och försäljningsställen. 
 • Åbo Stadsteater: 3.12.2020–26.4.2021
  Föreställningarna är inställda till och med den 26 april. Information om ersättning av biljetter finns på teaterns webbplats. Fredagssändningarna från somescenen kl. 18 fortsätter på Stadsteaterns Facebook. 
   
 • Åbo stads museer: Gäller tillsvidare
  Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Åbo slott, WAM och Brinkala galleri är öppna med begränsat antal samtidiga besökare.  Högst tio besökare  får vistas i museerna samtidigt. Museibesöken bokas online i förväg via sidan turku.fi/museibesok. Entréavgiften betalas i museets biljettkassa. Tills vidare accepteras inte kontanter. Ingen förhandsbokning behövs för besök i Brinkala galleri.
  Vi ber våra besökare att följa allmänna coronaråd och rekommendationer. Håll distans, var noga med hand- och hosthygien och använd munskydd då du besöker oss. Stanna hemma om du har minsta symtom på coronasmitta.
  Gäller t.o.m. 31.5.2021: Åbo museicentral bjuder alla unga i åldern 12–29 år på avgiftsfria museibesök i Apoteksmuseet, Biologiska museet, Åbo slott och WAM. Museibesöken bokas online i förväg turku.fi/museibesok.

Tillställningar, evenemang och sammankomster

 • Begränsningar i sammankomster: 1.4.- 14.5.2021
  Offentliga tillställningar: Högst 6 personer får delta i inomhustillställningar och i utomhustillställningar.
  Då det gäller utomhustillställningar iakttas särskild försiktighet och användning av munskydd och distansering.
  Privata tillställningar: Privata tillställningar med flera än 6 deltagare bör inte ordnas. 
   
 • Läs mera om skillnader mellan offentliga och privata tillställningar på Regionförvaltningscentralens sida Vanliga frågor om coronaviruset.

Resor i landet

Hobbyverksamhet

Idrottstjänsterna:

 • Åbo stads siminrättningar, gym och Samppalinna utebad öppnar den 11 maj. Antalet samtidiga besökare begränsas och basturna är inte i användning. Innemotionsturerna för vuxna är fortfarande på paus.
   
 • Från och med den 26 april tillåts utomhusmotion i grupp även för vuxna förutsatt att avstånd går att hålla och kontakt kan undvikas. I självstyrd motion i grupp får på idrottsplaner och utemotionsplatser högst 6 personer idrotta i grupp och max. 12 personer samtidigt vistas på planerna.
 • All inomhusmotion för vuxengrupper, frånsett toppidrott, och hobbyverksamhet i individuella grenar är fortfarande på paus.

Säkerhetsanvisningar ska fortfarande följas och social distansering bör iakttas.

Idrottstjänsterna informerar närmare i ett senare skede om hur simhallar och andra inomhusmotionsplatser kommer att öppna.

 • Hobbyverksamheten för barn som är födda 2008 eller senare fortsätter. I verksamheten bör man fortfarande hålla tillräckliga avstånd och undvika fysisk kontakt.
 • Hobbyverksamheten i stadens inomhusidrottsplatser för barn som är födda 2007 eller tidigare samt andra unga under 20 år kan återupptas från och med den 26 april. I verksamheten bör man fortfarande undvika fysisk kontakt.
 • Hobbyverksamhet i grupp utomhus: från och med den 26 april är kontakt tillåten för barn och unga som är födda 2001 eller senare.
 • Tävlingar och matcher för barn och unga är inställda i varje fall till den 15 maj.

Undvik att använda omklädningsrummen.

 • Coronainfo för idrottstjänsternas användare
   
 • Ungdomstjänsterna:
  Regionala ungdomslokaler hålls öppna. Ungdomslokalerna delar ut information om coronaviruset och erbjuder unga en trygg plats att träffa varandra. Max. 10 kunder/utrymme. Även uppsökande ungdomsarbetet och Fendari verkar som förut. Ungdomsarbetet i skolorna betjänar på nätet och uppsökande arbetet fortsätter i centrumområdet. 
  Ungdomstjänster erbjuds begränsat. Man undviker verksamhet som kräver närkontakt och inga utflykter, matlagning eller biobesök ordnas. Alla tillfällen/reserveringar för mer än 6 personer avbokas. 
   

Begränsningar i äldreomsorgen och servicen för riskgrupperna

 • Restriktioner i gruppverksamheten inom äldreomsorgen och handikappservicen:  Gäller tillsvidare
  Lehmusvalkama och Rosenkvarterets välfärdscenter begränsar sina övriga hobbyverksamheter avbryts och välfärdscentrens restauranger stänger. 

Besök i stadens verksamhetsställen

 • Åbo stad rekommenderar användning av munskydd i alla stadens verksamhetsställen.
   
 • Äldreomsorgen: Gäller tillsvidare
  Åldringar och anhöriga kan träffas i äldreboendenas utrymmen. Det går även att hålla kontakt med sina anhöriga per telefon och videosamtal.
  Äldreomsorgen har sammanställt råd för äldre och deras anhöriga för besök i boendetjänstens verksamhet.
  Vårdpersonalen följer klienten till och från besöket, ger råd till den anhöriga och förser med munskydd. Under hela besöket används kirurgiskt munnässkydd eller visir.  Om klienten tillsammans med den anhöriga vill röra sig utanför enheten får de råd om god handhygien och uppmanas att använda kirurgiskt munnässkydd på allmänna platser.
  Läs meraÄldre personer och anhöriga träffas i boendeservicens utrymmen
   
 • Besök vid stadssjukhuset och Kaskenlinna sjukhus: Från 23.4.2021 - gäller tillsvidare
  Institutet för hälsa och välfärd har den 22 april 2021 givit anvisningar om besök på sjukhus. Begränsningarna för besök har upphört, men eftersom coronavirusepidemin fortfarande pågår bör man göra trygga besök. Därför är det viktigt att fortfarande följa anvisningarna när du besöker sjukhuset. 
  Läs mer: Begränsningarna för besök av anhöriga hos patienter i sjukhustjänsterna har upphört - instruktioner för säkra besök
   
 • Rådgivningsbyråerna: Från 14 oktober – gäller tillsvidare
  Åbo uppmanar att du använder munskydd när du besöker rådgivningen.

Arbeta hemifrån

 • Rekommendationen att arbeta på distans gäller i Egentliga Finland enligt statsrådets principbeslut. Arbetsplatser i regionen går över till att jobba på distans alltid när det är möjligt och erbjuder utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Detta för att minska på närkontakterna och andra riskfaktorer på arbetsplatserna samt trängsel i kollektivtrafiken. 
Nyckelord: