Åbo stad utlyser en öppen konsttävling om en konsthelhet som placeras i daghemmet Tommilankadun päiväkoti. Tävlingen genomförs via elektronisk ansökan.

Deltagande i tävlingen

På adressen: tommilanpaivakoti.artcurator.io

De prisbelönade bidragen väljs bland de anmälningar som kommit in inom utsatt tid. I tävlingen får delta alla konstnärer och konstarbetsgrupper som är verksamma i Finland.

I daghemmet Tommilankadun päiväkoti kommer att verka sju grupper som består av sammanlagt 152 barn. Antalet anställda kommer att vara ca 30. På daghemmet erbjuds också skiftesdagvård så att en del av grupperna kommer att använda lokalerna även på kvällar. Målet med det nya daghemmet är en verksamhetskultur som är så öppen som möjligt och uppmuntrar barnet att röra på sig.

Konstverket eller konsthelheten placeras i första hand på fasaderna mot nordväst och nordost samt i den höga matsalen och trappuppgången i entréhallen. De primära platserna för konstverket har angetts i de bifogade planritningarna och fasadritningarna. I tävlingsbidraget kan man alternativt föreslå en annan plats för konstverket. Vid val av material och strukturer för ett konstverk som placeras framför allt inne i lokalerna är det bra att beakta kravet på en regelbunden rengöring av konstverkets ytor samt säkerheten för dem som använder lokalerna.

Konstverket ska hänga på sin plats 15.12.2021. Byggnaden tas i bruk i januari 2022.

Tävlingsbidragen

Tävlingen genomförs elektroniskt via webbtjänsten ArtCurator. Konstnärerna ombeds bifoga följande dokument i ansökningsblanketten:

 • 1–3 stycken färgbilder av konstverket som erbjuds för tävlingen
 • 1–3 visualiseringsbilder i färg av det föreslagna konstverket ingående i en fasadritning och/eller i visualiseringsbilder inifrån byggnaden
 • textavsnitt där man beskriver konstverkets konstnärliga utgångspunkter, material som används, konstverkets storlek och vikt och villkoren för upphängning av konstverket.

Planerings-, material- och genomförandekostnaderna för konsthelheten får uppgå högst till 58 000 € (moms 0 %). Konstnären ska göra upp en specificerad kostnadskalkyl där det också ingår konstnärsarvodet.

Tävlingen är hemlig. Varje dokument som bifogats till tävlingsbidragen ska förses med signatur. De bidrag som lämnats in behandlas endast av en teknisk kontaktperson för tävlingen och uppgifterna om tävlingsdeltagarna publiceras inte förrän tävlingen är avgjord. Materialet till de bidrag som inte belönats inklusive uppgifterna om konstnären förstörs inom sex månader efter att tävlingen är avgjord.

Konstnären behåller sin upphovsrätt till tävlingsbidragen. Tävlingsarrangören har rätt att i icke-kommersiellt syfte använda och publicera material till de belönade tävlingsbidragen såsom bilder avgiftsfritt i sin kommunikation då kommunikationen gäller tävlingen eller det ifrågavarande konstprojektet. Om den övriga användningen av upphovsrätten ska man komma överens med Kuvasto ry eller om Kuvasto inte representerar upphovsmannen ska man komma överens separat med upphovsmannen.

I tävlingen iakttas detta tävlingsprogram och Konstnärsgillet i Finlands tävlingsregler i denna prioritetsordning. Tävlingsprogrammet har godkänts på Konstnärsgillet i Finlands styrelsemöte 12.6.2020.

Deltagande i tävlingen på adressen: tommilanpaivakoti.artcurator.io

Medlemmarna i juryn

Juryn består av:

 • Marjo Aurekoski-Turjas, forskare, Åbo museicentral
 • Anne Hyvätti, distriktschef, Åbo stad
 • Anssi Kasitonni, bildkonstnär, representant utsedd av Konstnärsgillet i Finland
 • Hertta Kiiski, bildkonstnär, representant utsedd av Konstnärsgillet i Finland
 • Riitta Kormano, intendent, Åbo museicentral
 • Jaana Ratia, daghemsföreståndare, Åbo stad
 • Ville-Matti Rautjoki,  biträdande intendent, Åbo museicentral
 • Matti Toivonen, byggherreingenjör, Åbo stad
 • Mikko Uotila, arkitekt, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy
 • Representant för nämnden för fostran och undervisning
 • Representant för stadsmiljönämnden

Priser

Prissumman 10 000 euro som fördelas enligt följande:

 • 1. pris 5000 €
 • 2. pris 3000 €
 • 3. pris 2000 €

Tävlingsjuryn kan genom enhälligt beslut fördela prissumman också på ett annat sätt.

Prispengarna betalas i första hand ut mot en räkning som lämnas in till staden.

Fortsatta åtgärder till följd av tävlingen

Tävlingsjuryn väljer det tävlingsbidrag som bäst lämpar sig för lokalerna konstnärligt, tekniskt och ekonomiskt. Vid utvärderingen betonas hur bidraget visuellt passar in i byggnadens lokaler inomhus och/eller utomhus samt hur det innehållsmässigt hänför sig till byggnadens användningsändamål, dess arkitektur och daghemmets verksamhetskultur. Om den slutliga anskaffningen fattas av Åbo stad som har rätt att beställa konstverket utifrån vilket utkast som helst som placerat sig i tävlingen. Ett officiellt beslut om konstanskaffningen fattas av Åbo stads stadsmiljönämnd.  Det upprättas ett särskilt avtal om hur konstverket genomförs efter att resultaten har publicerats.

Tävlingens tidtabell

Ansökningstiden börjar onsdag 1.7.2020 kl. 9.00 och går ut onsdag 30.9.2020 kl. 17.00 Deltagaren ska under den pågående tävlingen registrera sig, logga in och lämna in sitt bidrag i webbtjänsten på adressen: tommilanpaivakoti.artcurator.io

 • Tävlingstiden börjar 1.7.2020 kl. 9.00 och går ut 30.9.2020 klo 17.00
 • Utvärdering av bidragen 5–18.10.2020
 • Vinnarna väljs 21.10.2020
 • Vinnarna publiceras 11/2020 (detaljerat datum anges i augusti)
 • Konstverket/konstverken färdigställs 11/2020–12/2021
 • Konstverket/konstverken hängs upp på sin plats 12/2021
 • Byggnaden tas i bruk 1/2022

Frågor rörande tävlingen

Frågor rörande tävlingsprogrammet skickas till adressen: taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi. Frågorna besvaras under tiden 1.7–5.7. och 18.7–27.9.2020. De som deltar i tävlingen ska beakta att de brådskande frågorna bör skickas efter juli. Här har vi samlat alla frågor och svar (på finska). Frågorna behandlas av en teknisk kontaktperson för tävlingen så att personuppgifterna om frågeställaren förblir anonyma för juryn.

Frågor rörande webbtjänsten

Frågor rörande användningen av webbtjänsten skickas till adressen info@artor.io.

Tävlingsdokument

Du hittar tävlingens dokument (11 PDF-filer) i slutet av nyheten på finska.