Här hittar du en samling vanliga frågor och svar gällande restriktionerna från och med 11.5. Svaren på frågorna baserar sig på Regionförvaltningsverkets, Egentliga Finlands koronakoordinationsgruppens rekommendationer och Åbo stads riktlinjer.

Idrottsplatser

Fråga: Vilka idrottsplatser är öppna och vilka håller stängt?
Svar: Åbo stads utomhusidrottsplatser är öppna och de kan användas för hobbyverksamhet. Idrottsplanerna används i första hand för bokade turer som kan ansökas via Timmi-bokningsprogrammet. Om planen är ledig kan den användas för motion på egen hand.

Inomhusidrottsplatser kan användas för hobbyverksamhet för under 20-åringar, vuxnas landslag, första division samt toppidrottare inom individuella greane. Vuxnas inomhusturer tas inte i kraft ännu.

Idrottsplatserna är i skolornas användning enligt bokningarna som är ikraft.

Simhallar, gym och Samppalinnautebad öppnades 11.5. Kuppis utebad öppnas 1.6. Besökarantalet är begräsnat på simanläggningarna och bastun är inte i bruk.

Fråga: Hur många deltagare får vistas på idrottsplatsen samtidigt?
Svar: Alla motionslokaler inomhus har ett riktgivande maximiantal personer som får vistas i lokalen samtidigt. Rekommendationen är räknad utgående från utrymmets totala yta och myndigheternas bestämmelser. Rekommendationerna har meddelats till kontaktpersonen som har bokat utrymmet, och de finns dessutom meddelade på anslagstavlorna. Ledd verksamhet utomhus har inga bestämda gränser på personantal emligt planernas storlekar. De rekommenderade säkerhetsavstånden ska tas i beaktande och i vuxnas utomhusmotion skall närkontakter undvikas. Västra Finlands regionförvaltningsverkets beslut om begränsningar på personantal gäller allmänna tillställningar och evenemang. Motionsturer räknas som kontinuerlig verksamhet och omfattas därför inte av begränsningen av personantal.

I vuxnas hoobyverksamhet på utomhusidrottsplatser kan gruppens storlek vara maximalt sex personer och på en idrottsplan kan totalt 12 vuxna vistas. I alla situationer bör två meters säkerhetsavstånd hållas.

Fråga: Fortsätter motionsturerna?
Svar: Baserat på Egentliga Finlands coronagruppens anvisningar 20.4 har Åbo stad beslutat att avboka alla motionsturer fö runder 20-åringar kan fortsätta från och med 26.4. Över 20-åringars motionsturer inomhus är avbokade under tiden 3-30.5.2021, med undantaget idrott på toppnivå. Träningen bör följa rekommendationer om säkerhetsavstånd och närkontakt ska undvikas. Det betyder att vanlig form av träning i kontaktgrenar inte är möjligt. Det ligger på tränarens ansvar att planera träningen på ett säkert sätt så 2 meters säkerhetsavstånd behålls.

På utomhusidrottsplatser kan både barns och vuxnas verksamhet fortsätta från och med 26.4. Innan det, fram till 25.4 kan utomhusidrottsplatserna användas för verksamhet för personer under 20 år..

Fråga: Är spelträning tillåten inom det egna laget (2008 födda och yngre) eller är den helt förbjuden på grund av att spelarna kommer för nära varandra?
Svar: På utomhusidrottspatser är kontaktspel tillåtet för under 20-åringar inom det egna laget eller träningsgruppen. Vuxnas verksamhet bör ordnas så kontakter inte uppstår mellan deltagarna. På inomhusidrottsplatser är kontakt mellan deltagare förbjudet.

Fråga: Avbryts idrottsföreningars hobbymotion för vuxna även om den ordnas i föreningens egna lokaler?
Svar: Den regionala coronagruppen har 10.5.2021 gett rekommendationer om att all hobbyverksamhet för vuxna inomhus fortsättningsvis bör undvikas.

Fråga: Får jag ersättning på mitt motionsarmband från då idrottsplatserna varit stängda?

Svar: Läs mer här

Kundtjänst

Var är kundtjänsten öppen?

Kontakt och frågor

Fråga: Vem ska jag ta kontakt med om jag har mera frågor till idrottstjänsterna?
Svar: Frågor som angår idrottsplatser kan idrottsplatsmästarna svara på. Frågor om motionsprodukter, betalningar och bokningar kan idrottscentralens kundbetjäning svara på: liikunta.varaukset@turku.fi. tel. 02 262 3232. Om ledd motionsverksamhet kan du ställa frågor till motionsansvarig lilja.ohman@turku.fi tel. 050 554 6218. Fler kontaktuppgifter: www.turku.fi/sv/motion.