Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska, också på svenska från och med 4.4.2018)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Det justerade protokollet med tillhörande anvisning för sökande av ändring publiceras i det allmänna datanätet den sjätte arbetsdagen efter sammanträdet.

Enligt det kooperationsavtal som Åbo, S:t Karins, Lundo, Nådendal, Reso och Rusko har godkänt ansvarar kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion för dessa kommuners kollektivtrafikväsende.

Nämnden har som uppgift att verka som en gemensam behörig myndighet för den regionala kollektivtrafiken och lyda under Åbo stadsfullmäktige och stadsstyrelse.

Föredragande i nämnden är kollektivtrafikdirektören Sirpa Korte. Nämndens sekreterare är Harri Lehtinen.

Medlemmar i kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion