Influensavaccination av gravida kvinnor

Riskgrupper:

  • Social- och hälsovårdspersonalen samt personalen inom läkemedelsförsörjningen
  • Gravida kvinnor
  • Personer över 65 år
  • Barn under 7 år
  • Personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgrupper
  • Närmaste kretsen kring personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa
  • Värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt

Kontaktuppgifter:

Gravida kvinnor hör till en riskgrupp och ges gratis influensavaccination i samband med att de besöker mödrarådgivningen.

Varför bör gravida kvinnor vaccinera sig?

Graviditet orsakar förändringar i immunförsvaret, vilka ökar risken att insjukna i allvarlig influensa. Vaccinationer som ges under den sista tredjedelen av graviditeten ger barnet ett betydande skydd fram till sex månaders ålder. Genom att vaccinera mamman är det sannolikt möjligt att förhindra upp till hälften av influensafallen under barnens första levnadsmånader. Sådana influensafall kräver annars ofta sjukhusvård.

Influensavaccination minskar risken för prematur födsel och låg födelsevikt hos barnet.

Den vaccinerade mamman skyddar barnet också indirekt: då mamman inte själv insjuknar, smittar hon heller inte barnet.