Avfallshanteringsföreskrifter och -avgifter

Åbo har vissa gemensamma avfallshanteringsföreskrifter som gäller för hela stadsregionen. De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 2015 och de styr lokalt uppsamlingen av avfall, transporterna och förebyggandet av de olägenheter som avfallet ger upphov till för miljön.

Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland fungerar som myndighet och fattar beslut om avfallshanteringsföreskrifterna i Åbo stadsregion. Till tillämpningsområdet för de gemensamma regionala föreskrifterna som nämnden godkänt den 3 december 2014 hör förutom Åbo även kommunområdena i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pöytyä, Reso och Rusko.

Uppsamling av avfall på fastigheter

Brännbart avfall samlas upp på alla bostadsfastigheter. Småhusinvånare samlar in returglas, -metall, -papper och -kartong på den regionala uppsamlingsplatsen. Den separata insamlingen av deponiavfall som utförs nu ska avslutas på alla bostadsfastigheter i slutet av 2015. Därefter kommer det nuvarande deponiavfallet att samlas in i samma avfallskärl som det brännbara avfallet. I bostadsfastigheter med minst fyra bostäder samlas förutom brännbart avfall även metall, glas och papper separat in i egna avfallskärl. Stora fastigheter med över 20 bostäder ska ha avfallskärl även för returkartong.

Separat insamling av bioavfall ska enligt planerna inledas i början av 2016.