Ärenden och blanketter

Andra aktörer

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab sköter för kommunernas räkning organiseringen av invånarnas och kommunernas avfallshantering samt avfallsrådgivningen. Bolaget ordnar mottagningsplatser för avfall från bostäder och kommunal verksamhet. Dessutom sköter bolaget avfallstransporterna på de områden där kommunen anordnar avfallstransporterna.

Avfallstransportföretag som verkar på orten sköter avfallstransporterna på områden med avtalsbaserad avfallstransport.

Kommunernas miljövårdsmyndigheter ansvarar för tillsynen över avfallshanteringen. Till kommunernas egna miljövårdsmyndigheter kan man anmäla till exempel om nedskräpning eller olämplig avfallshantering, såsom förbränning av avfall som man borde ingripa i.

Kontakt gällande avfallshanteringen i olika situationer

Kontakta Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd när du vill:

  • ha information och råd i myndighetsärenden gällande avfallshantering, såsom bestämmelser om avfallshantering, avfallstaxor och övervakning av avfallstransporter
  • ansöka om ändring av avfallsavgiften
  • ansöka om undantag från avfallshanteringsföreskrifterna
  • göra en anmälan om gemensamt avfallskärl, dvs. ett gemensamt avfallskärl för grannar på ett område med avtalsbaserad avfallstransport
  • avbryta avfallstransporten för mer än ett halvt år
  • utnyttja avloppsslam i jordbruket eller kompostera slam på fastigheten

Avfallshanteringsnämndens blanketter 
(blanketter på webbplatsen för Sydvästra Finlands Avfallsservice, LSJH, öppnas i ett nytt fönster)

Ärenden som har väckts behandlas av avfallshanteringsmyndigheten i mån av möjlighet i den ordning de inkommer, och därför varierar behandlingstiderna beroende på antalet anhängiggjorda ärenden. På anmärkningar om avfallsavgiften och ansökningar om undantag från avfallshanteringsföreskrifterna ges skriftliga beslut, som skickas till sökande per post.

Kontaktuppgifter till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Åbo stad
Stadsmiljösektorn
PB 355 (besöksadress: Trädgårdsgatan 1, 2:a vån.)
20101 Åbo

Satu Ojala, avfallsserviceombud, tfn 044 727 6827
Veli-Matti Suhonen, avfallsserviceombud, tfn 040 180 7657
Pirjo Rinne, planerare, tfn 040 182 7527
Anneli Asplund, planerare, tfn 050 547 0391

E-postadress: jatehuoltolautakunta@turku.fi