Globaalikasvatus perusopetuksessa

Mitä on globaalikasvatus?

  • Kansainvälisyyskasvatus (KVK) = Globaalikasvatus = Kasvaminen maailmanlaajuiseen VASTUUSEEN
  • Tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa.
  • Oppimista voidaan kuvailla muutoksena kognitiivisessa, psykomotorisessa tai tunteita säätelevässä järjestelmässä mikä pitkälti vastaa jaottelua: tiedot, taidot, asenteet ja toiminta.

Globaalikasvatuksen osa-alueita ovat:

  1. Kulttuurien välinen kasvatus
  2. Ympäristökasvatus
  3. Ihmisoikeuskasvatus
  4. Kehityskasvatus
  5. Kasvatus rauhaan ja konfliktien ehkäisyyn
     

Globaalikasvatus ei ole oma itsenäinen oppiaineensa, vaan se on sisällytetty eri oppiaineisiin opetussuunnitelman perusteissa.

Globaalikasvatus ainekohtaisissa linjauksissa, OPS2016 :

Äidinkieli & kirjallisuus

”auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään monikulttuurisessa ja medioituneessa
yhteiskunnassa”

2. kotimainen kieli

”Oppilasta ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden
kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta”

Vieraat kielet

”antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin
muodostumiselle ja arvostamiselle”, ”Koulussa ohjataan
arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita.”
”Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.”

Matematiikka

”Rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissa
oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. ”

Biologia

”opetus kehittää oppilaan ympäristötietoisuutta ja halua vaalia
luonnon monimuotoisuutta”, ”Oppilasta ohjataan kestävään
elämäntapaan”

Maantieto

”käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen
yhteyttä ympäristön tilaan”, ”rakennetaan eheää kokonaiskuvaa
monimuotoisesta maailmasta”, ” Pohditaan ihmisoikeuksia ja
hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten
näkökulmasta”

Fysiikka

”fysiikan merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa”

Kemia

”Opetus ohjaa oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään.”

Terveystieto

”ohjata oppilasta ymmärtämään yhteisöjen, ympäristön,
kulttuurin ja median merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille”

Uskonto

”edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa”, ”perehdytään
Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri
uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin”

Elämänkatsomustieto

”kehittää oppilaan valmiuksia kasvaa itsenäiseksi,
suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi”,
”Tavoitteena demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja
nopeasti muuttuvassa maailmassa”

Historia

”kannustaa oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja
käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa”

LISÄTIETOJA